Hội TBYT TPHCM In
Hoi Thiết Bị Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh :
 
- Chủ tịch: Ks.Cao Hòai Trung
- Phó chủ tịch: Bs. Phan Thanh Hải
- Phó Ch tch: Ks.Phạm Xuân Mai
- Phó ch tch kiem Tổng thư ký hội: Ks. Trưong Hung
- Tong so hoi vien: 250 hoi vien
- Dia chi: 38 Ho Bieu Chanh, Phuong 11, Quan Phu Nhuan, TP.HCM
- Đien thoai: 38444523
- Fax: 38463351Cao Hoài Trung
Chủ tịch Hội TBYT TPHCM