Trang chủ Các chi hội Chi hội trực thuộc TW hội Các chi hội thuộc khối đào tạo, nghiên cứu chế tạo và sản xuất ttbyt Vụ TTB và Công trình Y tế

Vụ TTB và Công trình Y tế PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Vụ TTB và Công trình Y tế
Danh bạ vụ TTB-CTYT
Nhiệm vụ chuyên viên tổ TTB-CTYT
hình ảnh về TTB-CTYT
Tất cả các trang
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
1. Chức năng
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế là vụ chuyên ngành, có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế.

2
.
Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, nhu cầu hợp lý về trang thiết bị, hoá chất xét nghiệm chuyên dùng cho các tuyến y tế, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất trong nước nhằm cung cấp đủ nhu cầu về trang thiết bị y tế cho toàn Ngành. Thực hiện mục tiêu của Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b) Làm đầu mối xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật về trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế, đơn vị nghiên cứu và đào tạo thuộc ngành Y tế. Nghiên cứu và đề nghị bổ sung, sửa đổi trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản pháp quy, quy chế về quản lý, mua sắm, sử dụng, bảo quản sửa chữa và kiểm định trang thiết bị y tế.
c) Tổ chức nghiên cứu xây dựng và phối hợp với Vụ Khoa học - Ðào tạo trình Bộ trưởng Bộ Y tế và cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn về trang thiết bị y tế (TCVN, TCN) và hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện.
d) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và địa phương xây dựng nhu cầu về trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, điều dưỡng phục hồi chức năng, giám định, kiểm định, kiểm nghiệm, đào tạo và chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo tiêu chuẩn phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Nghiên cứu, đề xuất việc điều động trang thiết bị y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
đ) Thường trực Hội đồng tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế của Bộ Y tế. Chủ trì tổ chức thẩm định danh mục, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị y tế của các dự án đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
e) Làm đầu mối tổ chức xây dựng các quy trình, định mức kỹ thuật trong sản xuất, lưu thông và phân phối trang thiết bị y tế.
g) Làm đầu mối quản lý việc sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế. Tổng hợp và đánh giá việc sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, sử dụng và bảo quản vật tư, trang thiết bị trong toàn Ngành.
h) Tham gia tổ chức xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật quản lý trang thiết bị y tế.
i) Tham gia xây dựng kế hoạch, điều kiện kỹ thuật và danh mục trang thiết bị y tế trong công tác dự trữ quốc gia của Bộ Y tế.
k) Làm đầu mối tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế mẫu các công trình y tế. Ban hành và hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu các công trình y tế theo quyền hạn của Bộ Y tế.
l) Hướng dẫn chủ đầu tư tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư trên cơ sở tài liệu quy hoạch phát triển đã được duyệt và hiện trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật của từng đơn vị.
m) Làm đầu mối thẩm định các dự án thuộc vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình y tế. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định quyết toán vốn đầu tư và xây dựng đã hoàn thành.
n) Làm đầu mối thẩm tra các dự án đầu tư và báo cáo đầu tư xây dựng theo thẩm quyền của Bộ Y tế. Thẩm định thiết kế - tổng dự toán các công trình y tế theo đúng quy định hiện hành.
o) Hướng dẫn các Ban quản lý dự án lập kế hoạch khối lượng đầu tư và xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình. Kết hợp với Vụ Kế hoạch -Tài chính tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ điều chỉnh ưu tiên cho các công trình trọng điểm theo định hướng của Bộ Y tế.
p) Làm đầu mối hướng dẫn chủ đầu tư lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả đấu thầu cho các dự án về trang thiết bị và xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung. Làm đầu mối thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của các dự án theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
q) Làm đầu mối tổ chức kiểm tra, giám sát và thẩm định việc thực hiện đầu tư xây dựng theo tiến độ của các công trình theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Phối hợp với Vụ Kế hoạch -Tài chính trong việc quản lý quyết toán vốn đầu tư và xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
r) Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ kỹ thuật xây dựng cơ bản cho các đơn vị. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về quy trình, quy phạm, định mức đơn giá, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các chế độ chính sách của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.
s) Làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế theo dõi hoạt động chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế của các đơn vị (Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Trường Kỹ thuật thiết bị y tế).
t) Làm đầu mối tổ chức và phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thuộc chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế.
u) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
 

II. Cơ chế hoạt động và biên chế của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế  
1. Lãnh đạo Vụ
Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về mọi hoạt động của Vụ, các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.
2. Chuyên viên
  Làm việc theo chế độ chuyên viên và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về công việc được giao.
3. Biên chế
   Biên chế của Vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng.


 
Tin đã đăng
 
Thành viên mới
Viện nghiên cứu, chế tạo và chuyên giao công nghệ TBYT
Công ty Cổ phần Cơ nhiệt hơi nước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Hàn
Chi hội Trường Kinh tế-Kỹ thuật-Nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành
Liên kết website
Ấn phẩm chuyên ngành TBYT và của hội TBYT
Các tác nhân vật lý thường dùng trong vật lý trị liệu
 
Trang thiết bị và công trình y tế
 
Nhà tài trợ
Bảng quảng cáo
Công ty TNHH&TM Việt Thái

Bảng quảng cáo
Công try TNHH TBYT Long Phương

Bảng quảng cáo
Công ty TNHH Nguyên Long

Hiện có 325 khách Trực tuyến
Bản quyền thuộc Hội thiết bị Y tế Việt Nam
Địa chỉ: Số 40 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3576 5491
Email: info@hoitbyt.vn  /  Website: www.hoitbytvn.vn